Page 7 - JournalTNW-2564-V8
P. 7

ประวัติและผลงาน               ผู้อํานวยการโรงเรียน    นายพนมพันธ( ไชยเพชร

    ตำแหน&ง    ผู#อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ4วิทยา

    วิทยฐานะ   ผู#อำนวยการชำนาญการพิเศษ
    เกิดวันที่  8 ธันวาคม 2503

    ภูมิลำเนา   อ. ดอนตาล จ.มุกดาหาร


    ประวัติการศึกษา
    อนุปริญญา   ปก.ศ. สูง เอกเกษตรศาสตร4 วิทยาลัยครูสกลนคร        นายพนมพันธ( ไชยเพชร
              พม. กองการวิทยฐานะครู

    ปริญญาตรี   กศ.บ. บริหารการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)         ผู#อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ4วิทยา
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       ผลงานดีเด&นเชิงประจักษBระดับประเทศ

    ปริญญาโท   กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ได&รับการเชิดชูเกียรติครูไทยตัวอย7าง ประจำป= 2546
                                    สาขาบริหารสถานศึกษาดีเด7นของหนังสือพิมพMสื่อสารธุรกิจ
    ประวัติการรับราชการ                      2. ผู&บังคับบัญชาลูกเสือดีเด7นประเภทผู&บริหาร

    8 พ.ค. 2524 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนสามผงวิทยาคม จ.นครพนม    สำนักงานลูกเสือแห7งชาติประจำป= 2551
    18 พ.ค. 2528 อาจารยM 1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จ.สกลนคร    3. โล7ผู&บริหารสถานศึกษาดีเด7น สมาคมผู&บริหารโรงเรียน.
    1 ต.ค. 2531 อาจารยM 1 โรงเรียนคำตากล&าประชาสงเคราะหM จ.สกลนคร  มัธยมศึกษาแห7งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 2553
    1 ต.ค. 2534 อาจารยM 2 โรงเรียนคำตากล&าประชาสงเคราะหM จ.สกลนคร  4. ได&รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
    18 ต.ค. 2538 ผู&ช7วยอาจารยMใหญ7 โรงเรียนคำตากล&าประชาสงเคราะหM จ.สกลนคร  ประจำป= 2554 จากคุรุสภา
    31 ม.ค. 2543 อาจารยMใหญ7โรงเรียนนาสวรรคMพิทยาคม จ.หนองคาย  5. ได&รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การประกวดรางวัล
    28 ธ.ค. 2543 ผู&อำนวยการโรงเรียนนาสวรรคMพิทยาคม จ.หนองคาย   ทรงคุณค7าสพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำป= 2556
    5 ส.ค. 2545 ผู&อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จ.สกลนคร   ด&านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

    30 ธ.ค. 2551 ผู&อำนวยการโรงเรียนคำตากล&าประชาสงเคราะหM จ.สกลนคร  6. ได&รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การประกวดรางวัล
    7 พ.ย. 2555 ผู&อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร     ทรงคุณค7าสพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำป= 2557
    1 พ.ย. 2559 ผู&อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร     ด&านวิชาการ
    5 พ.ย. 2561 - ปpจจุบัน ผู&อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณMวิทยา จ.สกลนคร  7. ได&รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำป= 2557
                                    จากครุสภา

                                   8. รางวัลผู&บริหารสถานศึกษาดีเด7น ประจำป= 2559 สมาคม
                                    ผู&บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห7งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
                                   9. รางวัล “คุรุคุณธรรม” ประเภทเข็มเงิน คุรุสภา
                                    ประจำป= 2559
                                   10. ได&รับการยกย7องเชิดชูเกียรติให&เปmนข&าราชการพลเรือนดีเด7น
                                    ระดับประเทศ ป= 2560 โดยสำนักนายกรัฐมนตรี
                                   11. ได&รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู&ทำคุณประโยชนM.
                                    ด&านการศึกษา โครงการ “พระพฤหัสบดี...ครูดีของสกสค.”
                                    ประจำป= 2561


                              4
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12