Page 6 - JournalTNW-2564-V8
P. 6

แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

                                ี
                สํานักงานเขตพ้นท่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
                             ื
      อาคาร 1             อาคาร 2           อาคาร 3            อาคาร 4       อาคาร 5         อาคารชั่วคราว 1        อาคารชั่วคราว 2       อาคารอเนกประสงค6
                         อาคารอเนกประสงค6(โดม)


                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11