Page 5 - JournalTNW-2564-V8
P. 5

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนธาตุนารายณ-วิทยาประกาศตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 ไดCนามและ

                สัญลักษณ-ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ-เจงเวง โบราณสถานสำคัญประจำ
                จังหวัดสกลนคร ในระยะแรกเริ่มเต็มไปดCวยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่สQวน
       ใหญQเปRนที่ลุQม น้ำทQวมขัง ไมQสามารถใชCเปRนที่เรียนไดC จึงขออาศัยที่เรียนของ โรงเรียนเมืองสกลนคร

       (ธาตุนารายณ-เจงเวง) เปRนที่เรียนชั่วคราว ตQอมาชาวบCานไดCชQวยกันบริจาคทรัพย-ชQวยโรงเรียน และรQวมแรง
       รQวมใจกันสรCางอาคารแบบ 5 หCองเรียน 1 หลัง ปYการศึกษา 2527 โรงเรียนมีอาคารเรียนถาวรหลังแรก

       รวมทั้งไดCรับงบประมาณสรCางอาคารเรียนและปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลCอมมาอยQางตQอเนื่อง รวดเร็ว
       ทั้งยังมีจำนวนนักเรียน ครูและบุคลากรเพิ่มขึ้นทุกปY


                      อาณาเขตติดต<อ
          โรงเรียนธาตุนารายณ-วิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไรQ 271.7 ตารางวา มีอาณาเขตติดตQอดังนี้
          ทิศเหนือ    มีพื้นที่ติดตQอกับ ถนนนิตโย ( ถนน สกลนคร-อุดรธานี )
       ถนนหมายเลขที่ 22 ชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

          ทิศใต,     มีพื้นที่ติดตQอกับ ที่ดินวQางเปลQา
          ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดตQอกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ทิศตะวันตก   มีพื้นที่ติดตQอกับ บCานหนองบัวสามัคคี หมูQ 11 ตำบลพังขวCาง
                  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
           ข/อมูลบุคลากร         ข/อมูลนักเรียน  ประจำป>การศึกษา 2563


       บุคลากร        จำนวน       ชั้น     จำนวน   ชาย   หญิง  รวม
                                   ห,อง
       ผูCบริหาร          5
                        ม.1          14    263   317    580
       ครูผูCสอน         150
                        ม.2          14    273   298    571
       พนักงานราชการ        5
                        ม.3          14    224   316    540
       ครูผูCทรงคุณคQาแหQง     1
       แผQนดิน              รวม ม.1 - ม.3     42    760   931   1,691
                        ม.4          13    147   348    495
       ครูอัตราจCาง        25

                        ม.5          13    135   350    485
       ลูกจCางประจำ        2
                        ม.6          12    147   304    451
       ลูกจCางชั่วคราว      20
                        รวม ม.4 - ม.6     38    429  1,002   1,431
       รวม            203

                        รวมจำนวนนักเรียน   80
                        ทั้งหมด            1,189 1,933    3,122


                           2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10