Page 3 - JournalTNW-2564-V8
P. 3

สารบัญ

                        หัวข%อเรื่อง                     หน%าท  ี่


            ี
               ั
         ิ
      ประวัตโรงเรยน ปรชญา วิสัยทัศน   ์                             1
      แผนผังโรงเรียน                                        3


      ประวัติและผลงานของผู5อำนวยการ                                4

      เรื่องเล:าจากใจผู5อำนวยการ                                  5


      คณะกรรมการสมาคมผู5ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณCวิทยา                    7


      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณCวิทยา                    8


      ทุนการศึกษา                                         9

      ปฏิทินรับนักเรียน                                      12


      กลุ:มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย                                 13


      กลุ:มสาระการเรียนรู5วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี                         17


      กลุ:มสาระการเรียนรู5คณิตศาสตรC                                21

      กลุ:มสาระการเรียนรู5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       24


      กลุ:มสาระการเรียนรู5ภาษาต:างประเทศ                              28


      กลุ:มสาระการเรียนรู5การงานอาชีพ                               44


      กลุ:มสาระการเรียนรู5ศิลปะ                                  47

      กลุ:มสาระการเรียนรู5สุขศึกษาและพลศึกษา                            51


      งานแนะแนว                                          53


      งานประกันคุณภาพ                                       55


      กิจกรรมบูรณาการรายวิชาการปSองกันการทุจริตและรายวิชาหน5าที่พลเมืองเพิ่มเติม          59

      งานอนามัยโรงเรียน                                      60


      หนูน5อยนักคิด พิชิตภูมิปVญญา ค5นหาตัวตน                           63


      กิจกรรมพัฒนาผู5เรียน                                     64


      คณะกรรมการดำเนินงาน                                     65                              ก
   1   2   3   4   5   6   7   8