Page 14 - JournalTNW-2564-V8
P. 14

รายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

                                                          ี
     ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ 38 ป

                     (หน่วยงาน/บุคลภายนอก)

    30 ดร.เชษฐศักดิ์ คำมะวาปu          (ครุศาสตร)ชดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผู@นำ) 1,500

    31 นางสุธัมมา เข็มลาด            ร_านปhาตุsกน้ำผลไม_ปlmน                 500

    32 นายวิเชียร ติงมหาอินทร )         ร_านปรุงเอง                       3,000
    33 บริษัท ย\งฮงโลหะกิจ ฟjตติ้ง แอนด)ฮาร)ดแวร)                            50,000


    34 พ.อ.หญิง ดร.ชฎารัตน) กลั่นเสนาะ      โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร                 10,000

    35 ทันตแพทย)ทรงพล แสงงาม                                      10,000

    36 บริษัท คิงส)ไอซ)แมน จำกัด                                     15,000

    37 หจก.สกลชลทิต 2018                                         10,000

    38 ศิษย)เก\า ธ.น.ว. รุ\น 4 (35/38)                                  11,000

    39 หจก.กลิ่นแก_ว สเตชั่นเนอร ี่                                   10,000

                    รวมเป&นเงินทั้งสิ้น 166,600 ยอด ณ วันที่ 24 มกราคม 2564


                           ิ้
                 บริษัท ยSงฮงโลหะกิจ ฟUงตง แอนด H             บริษัทคิงไอซHแมน จำกัด ผลิตและ
                 ฮารHดแวรH,จำหนSายอุปกรณH                 จำหนSายน้ำแข็งอนามัยและน้ำดื่ม
                 เฟอรHนิเจอรH อุปกรณHตกแตSงบ6าน              ผSานมาตรฐาน Pre-HACCP
                 พร6อมให6คำปรึกษาเกี่ยวกับการ               และ อย. มียอดจำหนSาย
                 ตกแตSงบ6าน                                             คลินิกทรงพลทันตแพทยH

                      ิ
                    ิ
                 โรงแรมอมพเรียลสกลนคร บริการ               ตรวจรักษาฟLน ทำฟLน
                 - ห6องพัก   - ห6องประชุม                ทันตแพทยHทรงพล แสงงาม
                 - ห6องอาหาร - จัดเลี้ยง                 ทันตแพทยHเชี่ยวชาญ
                                                   H
                 โทร. 042711119                      รองนายแพทยสาธารณสุข
                                             จ.สกลนคร

                 หจก.กลิ่นแก6ว สเตชนเนอรี่
                        ั่
                 จำหนSาย เครื่องเขียน,
                 วัสดุการศึกษา, วัสดุสำนักงาน
                 และหมึกคอมพิวเตอรH                             11
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19