Page 13 - JournalTNW-2564-V8
P. 13

รายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
          ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ 38 ป
                                                    ี
                         (หน่วยงาน/บุคลภายนอก)
    1  นายโชคชัย   รัตนประภาธรรม    นักเรียน (บุตร ห_างทองเยาวราชบ_านธาตุ)             1,500

    2  นายชาญชัย  รัตนประภาธรรม     นักเรียน (บุตร ห_างทองเยาวราชบ_านธาตุ)             1,500

    3  นายโกมุท   ฑีฆธนานนท )     นายกเทศมนตรีนครสกลนคร                     5,000

              ี
    4  นายเสมียน  มณวรรณ)        สหกรณ)ร_านค_าโรงเรียน                     5,000
    5  นายประสิทธิ์ ศรีธนนันท )     ร_านอาหารสะบันงา                        1,000

    6  นายภานุพงศ) วรรณสิร ิ                                      2,000

    7  นายพานิช พุ\งสิน         นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุนาเวง                1,000

    8  หจก.ปhายก_าวหน_า          หจก.ปhายก_าวหน_า                        3,000

    9  หจก.นารายณ)ซุปเปอร)สปอร)ต     หจก.ปhายก_าวหน_า                        1,500
    10 นายจำลอง ปjตะคง           ร_านน้ำปlmนผลไม_เย็นฤด ี                     500

    11 นางศิริกานดา  แถมสมด ี       ร_านศิริกานดาน้ำปlmน                       500

    12 นางศิริพร  ศรีรักษา         ร_านปhาพรน้ำผลไม_ปlmน                      500
    13 นายสถาพรณ) ศรีรักษา         ร_านสถาพรณ)ส_มตำ /หมูปjpง                   1,500

    14 รวมร_านค_าในโรงอาหารโรงเรียน ธ.น.ว.                                 2,600

    15 สหกรณ)ออมทรัพย)ครูสกลนคร จำกัด                                    1,500

    16 หจก.สกลรวมกิจ                                            1,500

    17 น.ต.สุรนัย  ไชยพันธ)         ร_านนม หน_าอาคาร 1                       3,000
    18 นางเมตตา บุญรัตน)          ปลัดองค(การบริหารส0วนตำบลปฏิบัติหน6าที่นายกองค(การบริหารส0วนตำบลพังขว6าง 1,000

    19 นางสาววรรพิณ ตั้งอยู\สิร ิ      มอบนางสาวพนิตพิชา ขวาธิจัก (6/EP)                500

    20 นางสาวพนิตพิชา ขวาธิจัก        มอบนางสาววรรพิณ ตั้งอยู\สิริ (6/7)                500
    21 นางสาวอรพรรณ กลิ่นแก_วณรงค)      หจก.กลิ่นแก_ว สเตชั่นเนอรี่                  1,500

    22 นายทัศนา โคตรธรรม           ร_าน ต.ไดนาโม (ช\างตุs)                     500

    23 ด.ต.ฤทธิพร อมรดารารัตน)                                       1,500

    24 นายวัชรินทร) วารีศรี         (เพื่อนคุณครูวัชระ)                      5,000

    25 โรงแรมสกลแกรนด)พาเลซ                                         1,500
    26 นางดวงรัตน)    ล_อมทอง                                     1,000

    27 นายชะอุ_ม     เชื้อทอง                                     1,000

    28 นางสาววนิภา สุราราษฎร  )      ร_านถ\ายเอกสารในโรงเรียน                    1,500

    29 นางสาวสาลินี อินทะชัย        ร_านส_มตำนิดหน\อย                       1,500


                             10
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18