Page 12 - JournalTNW-2564-V8
P. 12

รายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

    ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ 38 ป
                                                        ี
                    (บุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา)

     1 นายพนมพันธ)    ไชยเพชร      3,000     26 ว\าที่พันตรีสมชาย  ศรีรักษา    3,000

     2 นายเกรียง     ฐานวิเศษ      3,000     27 นางสาวลำแพน     มหาวงศ )    3,000
     3 นางวรลักษณ)    ตรงวัฒนาวุฒ ิ   13,000     28 นางสาวนันทิดา    นาโควงค)    1,500

     4 นางทัศนาร)ภร   ทวงศ)เฉลียว    3,000     29 นางบุญเต็ม      สุวรรณา     2,000

     5 นายวรรณศักด  ิ์ จันทะดวง      3,000     30 นายณัฐธัญ      เจริญชัย    4,500

     6 นางสมัย      คำเกษ       2,000     31 นางฑิฎาภรณ  )    นวกุลพงศ)พิชญ ) 1,500

     7 นางวาศนา     อัคราช       2,000     32 นางสาวสุภาวด ี   ศรีสุชาต ิ   1,000
     8 นางนุชจเรตร )  ศรีนา       1,500     33 นางสุธาพร      แก_วมณ ี    1,500

     9 นางบุษบา     แสงวงค)      3,000     34 นางกัญจนา      ธัญญะอุดม    3,000

     10 นางเพ็ญศร ี   เคนไชยวงศ )    3,000     35 นายอัษฎายุท     โพธิ์นอก    2,000

     11 นางสุจิตรา    อันแสน       3,000     36 นายมนตร  ี     ไชยบุบผา    2,500
     12 นางปุณยพัทธ)   โถชาลี       1,500     37 นางทัศนีย)      สิงห)สุพรรณ   1,500

     13 นายสุเมธ     อัคพิน       3,000     38 นางสุกัญญา      สุภาพ      3,000

     14 นายจิระวัฒน)   สุขศร ี      5,000     39 นางอรวรรณ      นาเหล็ก     5,000

     15 นางรัชนี     วรรณสิร ิ     5,000     40 นางพิไลวรรณ     สีหามาตย)    3,000
     16 นางธราธร     จักรเงิน      2,000     41 นางพนมพร       ศรีอิสาณ    3,000

     17 นางสาวปุญยนุช นะคะจัด        2,000     42 นางกัลยาณ ี     ฟองอ\อน     3,000

     18 นางศศิธร     หลิมเจริญ     1,500     43 นายพรชัย       สิทธิศักด ิ์  3,000

     19 นางสุดสาคร    ถึงนำมา      3,000     44 นายสดใส       อินธิแสง    1,500
     20 นายจันทร)เพ็ง   เพชรโคตร      3,000     45 นายกฤษฎากร      เกริกกานต)กุล  2,000

     21 นางสาวทศพร    นาตรีชน      3,000     46 นางสาวสุภาภรณ)    ศรีรักษา    2,000

     22 นางสุดใจ     สุนทรส       5,000     47 นางพรทิพย)      ทองวงศ)ษา    5,000

     23 นายสายัน     สงวนพิมพ )     2,500     48 นางวลาสินี      บุตรแสนคม    2,000
                 )
     24 นายภุชงค )    วงศกัณหา      5,000     49 คนดีศรีธาตุนารายณ)          9,000
     25 นางสุทธิวรรณ   มั่นพลศร ี     3,000     50 นางพิสมัย      แว\นพิมาย    1,500


                       รวมเป&นเงิน 154,000 บาท
                             9                     หน้าที่
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17