Page 10 - JournalTNW-2564-V8
P. 10

องค์คณะบุคคลท่ร่วมขับเคลื่อน
                                ี
               โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาสู่ความสําเร็จ


      ชื่อ-สกุล นายโกมุท ทีฆธนานนท-  เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2497

      MR.KOMUT TEEKATHANANONT 14 AUGUST 1954

      ตำแหน8ง    นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

      บิดา-มารดา  นายเจริญ - นางสลับศรี ทีฆธนานนท-
      ภรรยา     นางขนิษฐา ทีฆธนานนท-

      (ผูVพิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดสกลนคร แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) บุตร-ธิดา 3 คน

      ที่อยู8    333/3 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
      การศึกษา    มัธยมตVน โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุร ี

             มัธยมปลาย โรงเรียนอำนวยศิลปfพระนคร

             ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สาขาบริหารธุรกิจ)
                                                         -
                                                     ี
                                               นายโกมุท ทฆธนานนท
             ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ     นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
             จังหวัดสกลนคร(สาขาบริหารการจัดการ MBA รุiน1)      คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

      1.นายโกมุท   ทีฆธนานนท-  นายกสมาคมฯ       14.นายไกรวิทย- พิมพ-โพสาคาม   ผูVชiวยเลขานุการ

      2.นายพนมพันธ- ไชยเพชร    อุปนายกฯ คนที่ 1    15.นายชำนาญ จันrไชย        กรรมการ

      3.นายบุญชนะ ศรีริทารา    อุปนายกฯ คนที่ 2    16.พ.อ.วรรณาชัย แววศร  ี     กรรมการ
      4.นางพิไลวรรณ สีหามาตย-    เหรัญญิก       17.พ.อ.อ.นิกรม เที่ยงจิตร     กรรมการ

      5.นายกฤษฎากร เกริกกานต-กุล ผูVชiวยเหรัญญิก     18.นายศักดิ์ชัย แกVวอุiนเรือน   กรรมการ

      6.วiาที่ พ.ต.สมชาย ศรีรักษา  นายทะเบียน      19.นายพรชัย สิทธิศักด ิ์     กรรมการ
      7.นายสุเมธ อัคพิน       ผูVชiวยนายทะเบียน  20.นายจันทร-เพ็ง เพชรโคตร     กรรมการ

      8.นางกัลยา ศรีกุดหวVา     บรรณารักษ -     21.วiาที่ร.ต.วัชระ วรรณคีร ี   กรรมการ

      9.นายเกรียง ฐานวิเศษ      ปฏิคม        22.นางณัฐชานันท- วิเชียรปuญญาภัช กรรมการ
      10.นายจักรกฤษณ จันทราสา ผูVชiวยปฏิคม        23.นายอภิชาต คำหุiง        กรรมการ
              -
      11.นายธนากร อุทัยดา      ประชาสัมพันธ -   24.ร.ต.ท.วัชระพงษ- นนตะแสน    กรรมการ

      12.นายจำนงค- ประสานวงค-    สาราณียากรณ  -   25.นายไทธนภูมิ อุปครราช      กรรมการ
      13.นายสายัน สงวนพิมพ  -   เลขานุการ

                               7
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15