นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นั้น

ตนได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้นายอัมพรไปดำเนินการเรื่องการปรับแก้ไขกฎหมายครูต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการขอเลื่อนและมีวิทยฐานะครู เนื่องจากเป็นปัญหาหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูโดยตรง ที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนและขอให้มีการปรับปรุงจำนวนมาก ตนวางกรอบเวลาการปรับวิทยฐานะครั้งนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีแนวทางถึงการทำวิทยฐานะครูจะต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหรือไม่ โดยไม่ยึดการทำผลงานแบบแฟ้มกระดาษอีกต่อไป และต้องมีชิ้นงานที่จับต้องได้จริง ไม่ใช่นำความสามารถส่วนตัวมาทำผลงาน แต่ผลงานต้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยระบบวิทยฐานะใหม่นี้จะให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ครูกังวลว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องใดจะเป็นการสร้างภาระงานให้แก่ครู แต่ทุกอย่างที่ทำก็เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.