ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English Program )และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร