ด้วย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จะเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จึงประกาศและกำหนดระเบียบการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้