โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้เป็นตัวแทนสพม.23 เข้าร่วมกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต)
ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรม นภาลัย จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่14-17 ก.ย 63 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ได้ไปต่อระดับประเทศค่ะ