กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษา ปีที่ ๒,๓,๕,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

หมายเหตุ ค่าประกันอุบัติเหตุ ทุกระดับชั้น ทุกประเภทห้องเรียนเปลี่ยนเป็น 180 ต่อคน ต่อ ปี