ลูกจ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา 2563

นางอุมาสมร แสนเพียง นายหาญ ราชปี นายศักดิ์ชาย แก้วปาน นางแอ้ว ทิพย์สุวรรณ นางชนาภา อินธิแสน นายภูวดล ประชุมสุข
           
 
นายชัยเชษฐ์ บุญกระจ่าง นายสมส่วน พึ่งบุญ   นายธนาศักดิ์ คำภีระ นายวิโรจน์ เลื่องลือ นางสาวสุรีมาศ อุดมญาติ
           
 
  นายขจรศักดิ์ อันสุข นางสาวปิยธิดา ดวงปากดี นางสาวณัชวดี ดาบโสมศรี นางสาวธัญญรัตน์ ชูรัตน์ นางกฤษณา ชาวันดี