กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีการศึกษา 2563

 
  นายประสิทธิ์  คำตัน นายอรนพ  รมฤทธา นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายชัยณรงค์ โคตรชุม นางปิยะฉัตร  แสงงาม
           
       
นางอรวรรณ  นาเหล็ก นายธนกฤต อนันต์วัฒนาศิริ