กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ปีการศึกษา 2563

นายทวน  สุคนธชาติ นางบุษบา  แสงวงศ์ นายวรรณศักดิ์  จันทะดวง นางสมัย  คำเกษ นายสุชาติ ธุระพระ นางนุพิศ  อัคพิน
           
     
นายจักรกฤษณ์  จันทราสา นายวิรัตน์  ติงมหาอินทร์ นายคณิตถา  คำวงษ์