กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2563

 นายจันทร์เพ็ง เพชรโคตร นางบุญเต็ม สุวรรณา นายสุเมธ อัคพิน นายรอบรู้ ด่างเกษี นางวนิดา โคตรพิศ นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต
           
นางเนาวรัตน์ รู้บุญ นายจิระวัฒน์ สุขศรี นายจิตเอก โคตรพิศ นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ นายชัยวัฒน์ โกษาแสง นายณัฐกร นันทะแพง
           
นางสิรินทร์ยา ศิริพงศ์สิน นางรัชนี วรรณสิริ นางอุไร สีตะวัน นางดุษฎี เหลาแหลม นายธนากร อุทัยดา นางสาวณิณา เมธาวี
           
นายพรชัย สิทธิศักดิ์ นางสุกัญญา นันทะแพง นายสายัน สงวนพิมพ์ นางฑิฎาภรณ์ นวกุลพงศ์พิชญ์ นางวัชรียา พรหมพันธ์ นางกัลยา ศรีกุดหว้า
           
นางนุชจเรตร์ ศรีนา นางสาวฉวี โคนพันธุ์ นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต นางสาวอรพรรณ ไวแพน นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์ นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์ 
           
น.ส.เกษศิรินทร์ สุขสำราญ นายณัฐศักดิ์ การุณ นายวิทยา ผิวงาม
นางสาวดารุณี  ใสลำเพาะ  นส.พิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล นางสาวนันทกา โฮมวงศ์