กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2563

 
  นางอรุณี  วงศ์เตชะ นางสุกัลยา  อุดมเดช นางประภาลักษณ์  ขันละ นางสาววารุณี  วาทะวัฒนะ นางศิริรัตน์  ด่างเกษี
           
นางนิตยา  ยี่สารพัฒน์ นางพิสมัย  แว่นพิมาย นางจิรประภา  ฮมแสน นายชูศักดิ์  ประพัศรางค์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  วรรณคีรี นางสาวลัดดาวรรณ  ก้อนวิมล
           
นางสาวทัดดาว  ประทุมวัลย์ นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งนาคม นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก นางอมรรัตน์ มนัสนิลจินดา นางสาวสุจิรา  ถาปันแก้ว นายศรชัย  ปราบงูเหลือม