นางศิริรัตน์  ด่างเกษี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2563

นางสุกัลยา  อุดมเดช นางอรุณี  วงศ์เตชะ  นางประภาลักษณ์  ขันละ นางสาววารุณี  วาทะวัฒนะ นางศิริรัตน์  ด่างเกษี นางนิตยา  ยี่สารพัฒน์
           
นางพิสมัย  แว่นพิมาย นางจิรประภา  ฮมแสน นายชูศักดิ์  ประพัศรางค์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  วรรณคีรี นางสาวลัดดาวรรณ  ก้อนวิมล นายพชกร โกพลรัตน์
           
นางสาวทัดดาว  ประทุมวัลย์ นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งนาคม นายอัษฎายุท  โพธิ์นอก นางอมรรัตน์ มนัสนิลจินดา นางนัฏฐา  สุวรรณชัยรบ  นางสาวสุจิรา  ถาปันแก้ว
         
นายศรชัย ปราบงูเหลือม