กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 2563

นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา นางบุญยงค์  สายบุตร นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา นางวาศนา  อัคราช นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา นางเพ็ญศรี  เคนไชยวงศ์
           
นายประกาศิต  สีแดง
นางพนมพร  ศรีอิสาณ นางพิณนะรัตน์  ภักดีไทย นางวราภรณ์   หอมจันทร์ นางทัศนีย์  สิงห์สุพรรณ นายสนธยา มะสุใส
           
นางสาวศตพร  ทอนฮามแก้ว นางสาวอรุณจิต  บัตจัตุรัส นางสาวสุพัตรา  ภักดีสวัสดิ์ นางสาวปรียา  ถาวีวร นางสาวอิศราพรรณ์ ดาคำ นางสาวชมพูนุท สมบัติศรี
           
นายปิติภัทร ไกยพาย          
           

 


ข่าวสารวงการ ไอที

มีนาคม 24,2563

ในตอนนี้คงไม่มี...

มีนาคม 13,2563

ทุกวันนี้ Wireless อยู่รอบตัวเรา...

มีนาคม 12,2563

หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19...