กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 2563

นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา นางบุญยงค์  สายบุตร นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา นางวาศนา  อัคราช นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา นางเพ็ญศรี  เคนไชยวงศ์
           
นางพนมพร  ศรีอิสาณ นายประกาศิต  สีแดง นางพิณนะรัตน์  ภักดีไทย นางวราภรณ์   หอมจันทร์ นางทัศนีย์  สิงห์สุพรรณ นายสนธยา มะสุใส
           
นางสาวศตพร  ทอนฮามแก้ว นางสาวอรุณจิต  บัตจัตุรัส นางสาวสุพัตรา  ภักดีสวัสดิ์ นางสาวปรียา  ถาวีวร นางสาวชมพูนุท สมบัติศรี นางสาวอิศราพรรณ์ ดาคำ