นางวรลักษณ์  ตรงวัฒนาวุฒิ นายสุเมธ  อัคพิน นายนิยม  สมบัติดี นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายจักรกฤษณ์  จันทราสา
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป