นายณัฐธัญ  เจริญชัย นางวราภรณ์   หอมจันทร์ นางสาวลัดดาวรรณ ก้อนวิมล นายธนากร  อุทัยดา
ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

   
นางสาวพิมพ์จันทร์  อุ่นทะยา นายวิรัตน์  ติงมหาอินทร์ นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล นายชัยณรงค์ จิ่มอาษา
ศิลป ดนตรี นาฎศิล การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาพลศึกษา