นายณัฐธัญ  เจริญชัย นางพิณนะรัตน์  ภักดีไทย นางสาวลัดดาวรรณ ก้อนวิมล นายธนากร  อุทัยดา
ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     
นางสาวพิมพ์จันทร์  อุ่นทะยา นางสมัย  คำเกษ นางสาวลลิดา งิ้วสุภา นายชัยณรงค์ จิ่มอาษา
ศิลป ดนตรี นาฎศิล การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาพลศึกษา