ครูอัตราจ้าง
ปีการศึกษา 2563

นายเอกอมร รวงโคกสูง นางสาวกรรณิการ์ ยอดนารี นายเอกพันธ์  ยะไวทย์ นางสาวพิชญ์สินี สิงห์สุดี นางสาวจินตหรา ธรรมโม นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์จันทร์
           
     
นายศักดิ์สิทธิ์ คำเพชรดี นางสาวปิยะธิดา ทุมกิจจะ นางสาวอุไรลักษณ์ พรรื่นเริง นางสาวกัญญานัฐ ตาวงษ์