นางวรลักษณ์  ตรงวัฒนาวุฒิ นายสุเมธ  อัคพิน นายนิยม  สมบัติดี นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายจักรกฤษณ์  จันทราสา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป