ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ลำดับที่    ผู้บริหาร                      ดำรงตำแหน่ง
1           นายพินิจ ภคสมบัติ          พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527
2           นายถาวร บุตรธนู            พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2534
3           นายสมบูรณ์ ลาดศิลา       พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2539
4           นายวีระ พรหมภักดี          พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2544
5           นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา    พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
6           นายพิชิต สารสุข             พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
7           นายประทวน สมบูรณ์       พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
8           นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์       พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
9           นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์    พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
10         นายพนมพันธ์  ไชยเพชร   พ.ศ.2561- พ.ศ.2564
11         ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม     พ.ศ.2564 - ปัจุบัน