ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

จำนวน ชาย 51   คน หญิง 103  คน รวมทั้งหมด 154  คน

 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
1
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
1
4
 3. ครู
-
คศ.1
8
13
21
 ชำนาญการ
คศ.2
2
4
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
31
67
98
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
-
41
84
125
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
 
3
13
16
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
 
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
 
2
3
5
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
 
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
103
154