วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนธาตุนารานณ์วิทยาจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังเด็กไทยให้มีหัวใจแห่งการรักชาติ