วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับมอบหมายจากดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกฐินพระราชทาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้มีผู้บริหารจาก 11 โรงเรียนตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร