วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ดร.เอกชัย บุตรแสนคม เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)  ณ ห้องประชุม 1