วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานในการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการทำงาน
นโยบายการทำงานผู้อำนวยการ "มองไกล ใจประสาน ผลงานเป็นเลิศ"
         - ด้านการจัดการเรียนการสอน
         - ด้านงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
         - ด้านการพัฒนาตนเอง/องค์กร
         - ด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับราชการ
         - ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู
พร้อมนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทั้ง 4 ฝ่ายได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2/2564
ในการนี้คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุรายณ์วิทยาในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา