วันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารใน สพม.สน ร่วมแสดงความยินดี

กับดร.เอกชัย บุตรแสนคม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำโดย
นายธนิก เหลาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
นายอำนวย อามาตรมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
ตัวแทนท่านผู้อำนวยการวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม