ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่

ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 มีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง และคณะผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครร่วมแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์ นำโดย
ว่าที่ร้อยตีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา นายเอกชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม
นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา
นายทองคำ วรสาร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
นายชวลิต อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง