เพื่อผู้มาใช้บริการ ติดต่อราชการ จะมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยของโรงเรียน ที่มีการลงทะเบียนและปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นการสร้างมาตรฐานสุขอนามัยและความน่าเชื่อถือให้กับโรงเรียนและกิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการ