แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

 https://docs.google.com/forms/d/1N-rwscCH0v11uDAy8eaaJjJMOcE3s1M1zYKCj6ntfYo/edit