วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ

เป็นเลิศทางภาษาโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

พันธกิจ

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.พัฒนาผู้เรียน และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา และสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ


ข่าวสารวงการ ไอที

มีนาคม 24,2563

ในตอนนี้คงไม่มี...

มีนาคม 13,2563

ทุกวันนี้ Wireless อยู่รอบตัวเรา...

มีนาคม 12,2563

หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19...