Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
Categories
Authors
Ordering
Not include
exact phrase
Date 2 June 2020
Author Super User
Hits 159

กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษา ปีที่ ๒,๓,๕,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษา ปีที่ ๒,๓,๕,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Date 25 May 2020
Author Super User
Hits 203

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19    โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กำหนดให้มีการทดลองการเรียนผ่านทางไกล สำหรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไปชั้น ม.2 ... Read More

Date 20 May 2020
Author Super User
Hits 2251

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Date 20 May 2020
Author Super User
Hits 3474

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Date 19 April 2020
Author Super User
Hits 97

ครูปุญยนุช นะคะจัด นางสาวปุญยนุช นะคะจัด

Date 7 May 2020
Author Super User
Hits 584

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  นำโดยท่านผู้อำนวยการพนมพันธ์  ไชยเพชร และคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 โร ... Read More

Date 6 May 2020
Author Super User
Hits 467

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ ดังนี้

Date 2 May 2020
Author Super User
Hits 177250

โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้  การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Date 10 April 2020
Author Super User
Hits 6134

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ สพฐ.กำหนด เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ‼️‼️ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ลิงค์ระบบรับสมัครของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สำหรับสมัคร http://admission.tnw.ac.th/

Date 9 April 2020
Author Super User
Hits 1228

เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 รับนร.ม.1และม.4ผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 63 เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 รับนร.ม.1และม.4ผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 63

Date 8 April 2020
Author Super User
Hits 259

หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Date 8 April 2020
Author Super User
Hits 305

หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Date 6 April 2020
Author Super User
Hits 896

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 250

ครูพชกร โกพลรัตน์ นส.ครูพชกร โกพลรัตน์

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 372

ครูพิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล นส.พิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล

Date 30 March 2020
Author Super User
Hits 711

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Date 29 March 2020
Author Super User
Hits 276

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนลำดับที่    ผู้บริหาร                      ดำรงตำแหน่ง1           นายพินิจ ภคสมบัติ          พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 25272           นายถาวร บุตรธนู            พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 25343  ... Read More

Date 29 March 2020
Author Super User
Hits 225207

ข้อมูลและประวัติโรงเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาโรงเรียนธาตุนารยณ์วิทยา (Thatnaraiwittaya School) อักษรย่อ (ธ.น.ว) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึ ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 349

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวปีการศึกษา 2563 นางอุมาสมร แสนเพียง นายหาญ ราชปี นายศักดิ์ชาย แก้วปาน นางแอ้ว ทิพย์สุวรรณ นางชนาภา อินธิแสน นายภูวดล ประชุมสุข             นายชัยเชษฐ์ บุญกระจ่าง นายสมส่วน พึ่งบุญ นายสม ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 193

ลูกจ้างประจำ ครูสนับสนุนการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563         นายไพฑูรย์ คำภีระ นางจันทรา สีทาไข                       

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 427

พนักงานราชการ พนักงานราชการปีการศึกษา 2563   นางกัลยา พิมพ์สมแดง นายปกรณ์ธรรม ดวงกุลสา นางาสาวนุชธิดา บุพศิริ นายนันทพงศ์ หาญจำปา นางสาวภัทรสุดา กลยนีย์                

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 407

ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้างปีการศึกษา 2563 นายเอกอมร รวงโคกสูง นางสาวกรรณิการ์ ยอดนารี นางสาวจันพิจิต โคตรพรม นางสาวพิชญ์สินี สิงห์สุดี นางสาวจินตหรา ธรรมโม นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์จันทร์                   นายศักดิ์สิท ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 382

ครูชาวต่างชาติ ครูชาวต่างชาติปีการศึกษา 2563 Mr. Robert McMahon Mr. Anil Kumar Mr. SainathMungara Ms. Urmila Emanuel Joe Miss Le ThiQuynhHuong Miss Tang Yeqian              

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 203

ครูห้องเรียน EP ครูห้องเรียน EPปีการศึกษา 2563 นายชัชพงศ์ ไพยเสน นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน Ms.Jennilyn Agustin Flauta Mr.Sangar Ahmad Khan Mr.Ramer NaborFlauta Mr.David McCollister                   Mr.Dienelle James M ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 179

แนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2563   นายนิยม  สมบัติดี นางวัฒนานันท์  สินเจริญ นางทัศนาร์ภร  วงศ์เฉลียว นางธราธร  จักรเงิน นางสาวลำแพน มหาวงศ์              

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 221

ครูสนับสนุนการเรียนการสอน ครูสนับสนุนการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563         นางสุธาพร แก้วมณี นางเดือนฉาย ใจคง         นักบัญชี บรรณารักษ์          

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 312

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปีการศึกษา 2563 นางสาวทศพร นาตรีชน นางชุดาภา ทองอันตัง นายภุชงค์ วงศ์กัณหา นางสาวนมล  โฮมไชยยา นางวลาสินี  บุตรแสนคม นางศศิธร  หลิมเจริญ             นางพรทิพย์  ทัศนิ ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 236

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพปีการศึกษา 2563 นายทวน  สุคนธชาติ นางบุษบา  แสงวงศ์ นายวรรณศักดิ์  จันทะดวง นางสมัย  คำเกษ นายสุชาติ ธุระพระ นางนุพิศ  อัคพิน                   นายจักรกฤษณ์  จันทราสา นา ... Read More

Date 28 March 2020
Author Super User
Hits 312

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2563 นายวีระศักดิ์  บุณยารมย์ นายประสิทธิ์  คำตัน นายอรนพ  รมฤทธา นายชัยณรงค์  จิ่มอาษา นายชัยณรงค์ โคตรชุม นางปิยะฉัตร  แสงงาม                     นาง ... Read More