Date
Select Date
Duration
Select Duration
Between Dates
Start Date
End Date
Categories
Authors
Ordering
Not include
exact phrase
Date 30 September 2020
Author Super User
Hits 889

นางนิศากร  พลชา ครูนิศากร  พลชาเอกภาษาไทย

งานประชุมวิชาการ ห้องเรียน SMTE ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน งานประชุมวิชาการ ห้องเรียน SMTE ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 25-27 ก.ย.2563

การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี2563 การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี2563

Date 18 September 2020
Author Super User
Hits 1009

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้เป็นตัวแทนสพม.23 เข้าร่วมกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Date 2 September 2020
Author Super User
Hits 936

โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา” โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา”

Date 9 March 2020
Author Super User
Hits 1097

จดหมายข่าวฉบับที่ 5 จดหมายข่าวฉบับที่ 2

Date 9 March 2020
Author Super User
Hits 1218

จดหมายข่าวฉบับที่ 4 จดหมายข่าวฉบับที่ 4

Date 18 August 2020
Author Super User
Hits 1911

อำนาจหน้าที่

Date 17 August 2020
Author Super User
Hits 3460

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ใ ... Read More

Date 8 July 2020
Author Super User
Hits 7115

กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

Date 29 June 2020
Author Super User
Hits 2000

แผนผังอาคารเรียนและห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 แผนผังอาคารเรียนและห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2563

Date 29 June 2020
Author Super User
Hits 5075

รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563

Date 26 June 2020
Author Super User
Hits 1117

สามารถ ดาวน์โหลดแอพ Thaichana ทั้งบน Anidroid และ iOS หลังจากที่ทางรัฐบาลขอความร่วมมือกับส่วนต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานสถานที่ของบุคคลทั่วไปผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า ไทยชนะ (Thaichana) ตอนนี้แอพพลิเคชั่นนี้มีรองรับทั้งผู้ใช้งานระบบปฎิบัต ... Read More

Date 13 June 2020
Author Super User
Hits 1454

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมกับเว็บไซต์ ไทยชนะ.com เพื่อผู้มาใช้บริการ ติดต่อราชการ จะมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยของโรงเรียน ที่มีการลงทะเบียนและปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

Date 8 June 2020
Author Super User
Hits 12549

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประกาศผลการสอบคัดเลือก และ จัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

Date 2 June 2020
Author Super User
Hits 4317

กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษา ปีที่ ๒,๓,๕,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชันมัธยมศึกษา ปีที่ ๒,๓,๕,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Date 20 May 2020
Author Super User
Hits 7088

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Date 7 May 2020
Author Super User
Hits 2615

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  นำโดยท่านผู้อำนวยการพนมพันธ์  ไชยเพชร และคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 โร ... Read More

Date 6 May 2020
Author Super User
Hits 1890

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประเทศ ดังนี้

Date 2 May 2020
Author Super User
Hits 1269232

โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้  การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Date 10 April 2020
Author Super User
Hits 14413

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ สพฐ.กำหนด เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ‼️‼️ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ลิงค์ระบบรับสมัครของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สำหรับสมัคร http://admission.tnw.ac.th/

Date 9 April 2020
Author Super User
Hits 2713

เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 รับนร.ม.1และม.4ผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 63 เปิดเรียน 1 ก.ค. 63 รับนร.ม.1และม.4ผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 63

Date 8 April 2020
Author Super User
Hits 5397

หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Date 8 April 2020
Author Super User
Hits 4731

หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Date 6 April 2020
Author Super User
Hits 3569

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 1532

ครูพชกร โกพลรัตน์ นส.ครูพชกร โกพลรัตน์

Date 19 March 2020
Author Super User
Hits 1973

ครูพิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล นส.พิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล