กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2018

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 00:00 Written by

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2018 
ในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักเรียน และมีกิจกรรมต่างๆมากมาย 

กิจกรรมวันตรุษจีน-ตรุษเวียดนาม 2018

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 00:00 Written by

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน-ตรุษเวียดนาม 2018 
ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธาามจีนของนักเรียน และมีกิจกรรมมากมาย 

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้จัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านการศึกษา Open House 
ในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ การแสดงและผลงานของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก
ท่าน ผอ.ประทวน สมบรูณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธาน 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program หรือที่ทุกคนเรียก ห้อง EP ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2553 ต่อมาในปีพ.ศ. 2555
นักเรียนรุ่นแรกได้เลื่อนชั้นมาเป็นนักเรียนระดับ ม.3 ทางทีมของคณะครูผู้ทำการสอนเกิดคำถามที่ว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนห้อง EP
มีความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ?” จึงได้พยายามมองหาข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน ( Standardize Test ) 

ตามที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้เป็นตัวแทนในนาม สพม.23 เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 
เมือวันที่ 19-21 ธ.ค.2560 ณ จังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าแข่งขันใรระดับชาติ 3 รายการดังต่อไปนี้

การทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปี และถือโอกาสจัดทำบุญผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงเรียน
โดยนำเงินที่ได้ไปสร้างที่สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนเพิ่มเติม บริเวณระหว่างอาคาร ๔ กับ อาคารศิลปะ จึงขอความอนุเคราะห์
จากคณะครูและบุคลากรทุกคนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีจิตศรัทธา (ออกใบเสร็จให้ได้) ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนที่อยากร่วมสมทบทุน 
โดยทางโรงเรียนมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 13-15 มกราคม 2561 นักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย จำนวน 29 ทีม จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ #SC09 ในการคว้ารางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
การประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร”
ในงาน เกษตรสุรนารี’61 ภายใต้แนวคิด “North-eastern Food Innovation Fair 2018”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ร่วมกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
จัดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับ Thailand 4.0ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยท่าน ผศ.ว่าที่ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา อาจารย์จิ่ม ยืนนาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นครพนม 
จัดการอบรมในวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา