วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ

เป็นเลิศทางภาษาโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

พันธกิจ

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.พัฒนาผู้เรียน และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา และสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ


สถิติเยี่ยมชมเว็บ

00402582
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7541
12249
86756
209186
54209
348373
402582

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-05 13:09