เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1-6

Written by 


เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  68 จังหวัดบุรีรัมย์ 

เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  68 จังหวัดบุรีรัมย์
1. เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ          ม. 1/3          
2.  เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี             ม. 2/1
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา           ม. 2/1       
4.  เด็กหญิงปภาวรินทร์  นรสาร     ม. 2/1
5. เด็กหญิงออมสิน  ทุ่มโมง          ม. 2/1        
6.  เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก        ม. 2/1
7. นางสาวมาระดี  บัวระบัติ           ม. 4/3        
8.  นางสาวเขมิกา  หนองกุ่ม        ม. 4/3
9. นางสาวสาวิณี  ศรีรักษา        ม. 4/8        
10. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก      ม. 5/1
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา    
2. นางวาศนา  อัคราช    
3. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษา

Last modified on วันจันทร์, 03 มิถุนายน 2562 15:17
Read 180 times
Rate this item
(0 votes)