Super User

Super User

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครแม่บ้าน 2 อัตรา ปีการศึกษา 2562

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25-27 กันยายน 2562

รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562

การใช้งาน Epp5Online โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ของนักเรียนและผู้ปกครอง

การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15,18-19 กรกฎาคม 2562

ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม
วันศุกร์และเสาร์ที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

มีที่เรียนครบ 100% แล้วกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร (SC10)
คณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด : คณะทางด้านวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่นักเรียนรุ่นนี้ติดมากที่สุด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ KKU (จำนวน10คน)

ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม
วันศุกร์และเสาร์ที่ 28-29 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ แจ้งให้ทราบอีกที่ภายหลัง

หน้าที่ 1 จาก 8