Super User

Super User

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2563

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายธนวิชญ์ แต้ศิริเวชช์ นักเรียน ม.3 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร
ได้รับการคัดเลือกเป็น1 ใน 77 คน เยาวชนคนเก่งในรุ่นที่ 9/2562 รับเข็มฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสงวน อมรวุฒิกรณ์ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายกาวิน เด่นโชคประกาย รองนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเตินจ่าว ประเทศเวียดนาม ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม โดยความร่วมมือของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562 00:00

The 12th Northeastern EP&MEP Open House 2019

The 12th Northeastern EP&MEP Open House 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้และต่อยอดสตีมศึกษาสู่โครงงาน งานวิจัยและนวัตกรรม"

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร

วันที่ 2-3 พ.ย.2562  

 

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครแม่บ้าน 2 อัตรา ปีการศึกษา 2562

หน้าที่ 1 จาก 9