รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

Written by 

รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- รางวัลระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
1.  เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก    ม.     2/1        
2.  เด็กหญิงกมลทิพย์  ศูนย์จันทร์      ม. 3/6
3. นางสาวเขมิกา  หนองกุ่ม        ม. 4/3        
4.  นางสาวภาวิณี  งามวงค์        ม. 4/8    
5. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก      ม. 5/1
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา    
2. นางวาศนา  อัคราช

Last modified on วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:25
Read 410 times
Rate this item
(0 votes)