กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี

Written by 

กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี ( 7 มกราคม  2562 ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

 

(นักเรียน 5 คนและตัวแทนโรงเรียน 1 คนจะได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยกำหนดการจะแจ้งภายหลัง)
1.  เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา        
2. เด็กหญิงออมสิน  ทุ่มโมง
3.  เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร        
4.  เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ
5.  เด็กหญิงจันทกานต์  สอนสมนึก    
6. เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา    
2. นางวาศนา  อัคราช

Last modified on วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:16
Read 400 times
Rate this item
(0 votes)